DORAŹNA POMOC PRAWNA

Każdemu prowadzącemu działalność gospodarczą, jako: indywidualny przedsiębiorca, spółka osobowa lub spółka prawa handlowego, niezależnie czy łączą nas trwałe relacje, czy zwraca się do nas po raz pierwszy oferujemy rozwiązanie problemu prawnego przez adwokata, dostosowane do oczekiwań i aktualnych potrzeb Klienta.

Doraźna pomoc prawna na rzecz przedsiębiorców koncentruje się na kilku podstawowych kwestiach:

- prowadzenie postępowań sądowych, w postępowaniu upominawczym, nakazowym i zwykłym,
- kierowanie w imieniu Klienta wezwań do zapłaty,
- uczestnictwo w negocjacjach i pomoc w pozasądowym rozwiązywaniu sporów,
- reprezentowanie firm w postępowaniach administracyjnych, przed urzędami i organami podatkowymi,
- prowadzenie postępowań egzekucyjnych celem zaspokojenia interesów wierzyciela,
- przygotowanie i opiniowanie projektów umów,
- przygotowanie opinii prawnych związanych z działalnością prowadzoną przez przedsiębiorców.

Warto zwrócić uwagę, na jedną z powyższych kwestii, a mianowicie umowy. Przedsiębiorcy często nie doceniają pozytywnych skutków, jakie niesie za sobą powierzenie adwokatowi przygotowania umowy lub oceny projektu otrzymanego od kontrahenta.
Zaproponujemy zapisy umowne chroniące interesy przedsiębiorcy oraz zwrócimy uwagę na skutki pozoranie niegroźnych klauzul prawnych proponowanych przez kontrahenta. Przygotowanie jasnej umowy, precyzyjnie określającej obowiązki stron, nie jest łatwe. Każdorazowo trzeba brać pod uwagę znaczenie prawne użytych w umowie sformułowań, które niejednokrotnie wykracza poza ich potoczne rozumienie. Udział adwokata w negocjacjach dotyczących zawarcia umowy przyczyni się do ich sprawnego przebiegu i zwiększy bezpieczeństwo prawne firmy.
Przygotowana lub zaaprobowana przez adwokata umowa minimalizuje ryzyko sporów sądowych w przyszłości.

Menu po lewej stronie zawiera warianty umów stosowanych przy zlecaniu pojedynczych spraw. Zachęcamy do zapoznania się z ich treścią, a przekonacie się Państwo, że warunki świadczonych usług adwokackich są przejrzyste i dają Państwu kontolę nad wydatkami.
Pozostaje tylko skontaktować się z nami, a będziemy w stanie dostosować szczegóły umowy do Państwa potrzeb także w zakresie ceny.