Klienci indywidualni

Kancelaria Adwokacka świadczy szeroki zakres usług prawnych na rzecz Klientów indywidualnych. Oferta została podzielona na podstawowe dziedziny prawa: cywilne, rodzinne, spadkowe, karne oraz administracyjne.

  
  

Pomoc prawna na rzecz osób fizycznych jest bardzo istotnym polem działalności Kancelarii, dotyczy bowiem niejednokrotnie sfery życia osobistego, rodzinnego, majątku prywatnego oraz jego przyszłości, a także wolności.

Zakres spraw, jakie mogą dotyczyć każdego, jako osoby fizycznej, jest bardzo szeroki. Warto wskazać jednak na podstawowe dziedziny prawa i problemy prawne, w których pomoc adwokata jest bardzo istotna, a niekiedy wręcz niezbędna.

PRAWO CYWILNE

Powództwa o zapłatę. Obejmują kierowanie przez Kancelarię wezwania do zapłaty, pozwu o zapłatę w postępowaniu upominawczym, nakazowym, albo zwykłym, ostatecznie uzyskanie klauzuli wykonalności, a tym samym tytułu wykonawczego.

Rękojmia i gwarancja przy sprzedaży i umowach o dzieło. Pomagamy w sytuacjach gdy kupicie Państwo rzecz wadliwą lub nie spełniającą oczekiwań, gdy zamówione przez Państwa dzieło zostanie wykonane wadliwie. Sformułujemy prawidłowo Państwa roszczenie i przeprowadzimy całe postępowanie sądowe.

Sprawy dotyczące nieruchomości. Obejmują one ochronę posiadania, dochodzenie zapłaty czynszu, odszkodowania za bezumowne korzystanie, eksmisję, czy wreszcie zasiedzenie nieruchomości. Zajmujemy się sprawami dotyczącymi funkcjonowania wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych.

Przygotowanie, weryfikacja i opiniowanie umów. Możecie się Państwo do nas zwrócić z każdą umową, od pozornie prostych umów najmu i sprzedaży, po rozbudowane umowy deweloperskie i o roboty budowlane. Doradzimy jakie powinny zostać w nich zawarte postanowienia, ocenimy zaproponowane Państwu przez kontrahenta warunki.

Przygotowywanie pism do dłużników lub wierzycieli. Każdorazowo, gdy potrzebujecie Państwo wyłącznie profesjonalnie przygotowanego pisma, zawierającego argumentację prawniczą, jesteśmy gotowi do pomocy.

PRAWO KARNE

Postępowania karne i wykroczeniowe. Nasi specjaliści od prawa karnego podejmą się obrony w postępowaniu przygotowawczym, postępowaniu sądowym, w zakresie przestępstw oraz wykroczeń z kodeksu karnego, kodeksu wykroczeń, kodeksu karnego skarbowego, ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, a także przepisów karnych uregulowanych w innych aktach. Reprezentujemy również Klientów będących pokrzywdzonymi i działamy wtedy w roli oskarżyciela posiłkowego. Przygotowujemy także prywatne akty oskarżenia.

Karne wykonawcze postępowanie. Reprezentujemy interesy Klientów w sprawach po uprawomocnieniu się wyroku. Przede wszystkim o warunkowe zwolnienie z odbycia reszty kary pozbawienia wolności, o udzielenie przerwy w karze, o odbywanie kary w systemie dozoru elektronicznego (SDE), a także o odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności.

PRAWO RODZINNE

Rozwód i separacja. Pomożemy wybrać Państwu prawidłową drogę postępowania w sytuacji, gdy dochodzi do rozpadu małżeństwa. Przygotujemy pozew lub pisma procesowe i przeprowadzimy postępowanie rozwodowe z orzeczeniem o winie, lub bez takowego, dbając o kwestie władzy rodzicielskiej, alimentów i kontaktów rodziców z dziećmi. Sprawy prowadzimy tak, aby były jak najmniej dotkliwe dla naszych Klientów.

Alimenty, władza rodzicielska i kontakty z dzieckiem. W przypadkach zmian w zakresie potrzeb dziecka i możliwości zarobkowych rodzica wystąpimy odpowiednio o zwiększenie lub zmniejszenie alimentów. Pomożemy uregulować władzę rodzicielską i ustalić kontakty rodziców z dziećmi.

Podział majątku wspólnego i rozdzielność majątkowa. Prowadzimy postępowania o ustanowienie rozdzielności majątkowej, w tym z datą wsteczną. Po ustaniu wspólności majątkowej pomożemy w sprawie o podział majątku wspólnego z możliwością ustalenia nierównych udziałów.

Ustalenie/zaprzeczenie ojcostwa i macierzyństwa, przysposobienie. Prawnicy Kancelarii pomagą we wszelkich problemach dotyczących relacji rodzic-dziecko.

PRAWO SPADKOWE

Spadek, zachowek, dział spadku. Prowadzimy postępowania o stwierdzenie nabycia spadku, w drodze dziedziczenia ustawowego, jaki i na podstawie testamentu. Pomagamy uzyskać zachowek, jak również w uznaniu spadkobiercy za niegodnego. Przeprowadzimy postępowanie dotyczące podziału odziedziczonego majątku.

PRAWO ADMINISTRACYJNE

Postępowania administracyjne. Reprezentujemy naszych klientów przed organami administracji publicznej, organami podatkowymi, celnymi, a także sądami administracyjnymi.

Na podstronach niniejszego działu zapoznacie się Państwo z ofertą dostosowaną do indywidualnych potrzeb każdego Klienta. Prawnicy świadczący usługi na Państwa rzecz zostali tak dobrani, aby posiadać spacjalistyczną wiedzę i niezbędne doświadczenie w każdej dziedzinie prawa, w której Kancelaria oferuje swoje usługi.