PRAWO CYWILNE

Szeroko pojęte prawo cywilne stanowi podstawowy przedmiot działalności Kancelarii Adwokackiej Adwokata Radosława Jasińskiego.
Na rzecz Klientów indywidualnych świadczymy pomoc prawną, praktycznie we wszystkich rodzajach cywilnych problemów prawnych.

     

Podstawowe rodzaje usług prawniczych:

1. Powództwa o zapłatę. Niezależnie z jakiego tytułu przysługuje Państwu roszczenie o zapłatę od innej osoby, możecie go Państwo dochodzić w postępowaniu sądowym. Niejednokrotnie samo wysłanie za pośrednictwem Kancelarii wezwania do zapłaty pozwala rozwiązać problem. Gdy nie odniesie to jednak skutku, skierowanie pozwu w postępowaniu upominawczym bądź nakazowym pozwoli szybko uzyskać tytuł wykonawczy, stanowiący podstawę do wszczęcia postępowania egzekucyjnego.
Zanim wniesiemy pozew, omawiamy z Klientem sprawę, tak aby poznał wszelkie jej aspekty prawne, formułujemy żądanie i odpowiednie wnioski dowodowe.

2. Przygotowywanie i opiniowanie umów. Każdy nieustannie zawiera umowy, w formie ustnej, pisemnej lub w szczególnej formie aktu notarialnego. Wiele z proponowanych Państwu umów zawiera niejasne lub niedozwolone klauzule, sporządzona jest w formie, która nie chroni Państwa interesów albo pozostawia duże pole do interpretacji oświadczeń woli stron. Bezkrytyczne zawieranie umów, których zapisy są dla Państwa niejasne, może prowadzić do poważnych problemów.
Zaproponujemy zapisy umowne chroniące Państwa interesy oraz zwrócimy uwagę na skutki pozoranie niegroźnych klauzul prawnych forsowanych przez kontrahenta. Przygotowanie jasnej umowy, precyzyjnie określającej obowiązki stron, nie jest łatwe. Każdorazowo trzeba brać pod uwagę znaczenie prawne użytych w umowie sformułowań, które niejednokrotnie wykracza poza ich potoczne rozumienie. Jest to wykorzystywane przez twórców umów w stosunku do konsumentów nieznających prawniczych interpretacji.
Przygotowana lub zaaprobowana przez nas umowa minimalizuje ryzyko sporów sądowych w przyszłości. Po zapoznaniu się z Państwa oczekiwaniami przygotujemy umowę tak, aby w pełni chroniła Państwa interesy. Jeśli planujecie Państwo podpisać umowę, której wzór już posiadacie przeanalizujemy jej treść, zwrócimy uwagę na zagrożenia z niej wynikające, zaproponujemy modyfikacje. Doradzimy Państwu w jakiej formie prawnej powinno się zawrzeć daną umowę, aby chronić własne dobra. Prawo przewiduje odmienne skutki dla takiej samej umowy, ale zawartej w różnych formach.
Możecie się Państwo do nas zwrócić z każdą umową, od pozornie prostych umów najmu i sprzedaży, po rozbudowane umowy deweloperskie lub o roboty budowlane.
Udział adwokata w negocjacjach poprzedzających zawarcie umowy przyczyni się do ich sprawnego przebiegu i zwiększy bezpieczeństwo prawne.

3. Sprawy dotyczące nieruchomości. Pomagamy w sytuacjach gdy osoby trzecie naruszają Państwa posiadanie lub bezumownie korzystają z nieruchomości. Prowadzimy postępowania o zasiedzenie oraz o eksmisję. Opiniujemy i przygotowujemy umowy sprzedaży i najmu mieszkań i lokali użytkowych oraz spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego. Zajmujemy się sprawami dotyczącymi funkcjonowania wspólnot mieszkaniowych i spółdzielni mieszkaniowych.

4. Rękojmia, gwarancja, przy sprzedaży i umowach o dzieło. W każdym przypadku gdy kupiliście Państwo rzecz i otrzymany przedmiot nie spełnia oczekiwań lub posiada wady fizyczne albo prawne pomożemy wybrać właściwe roszczenie i wystąpimy do sprzedawcy, tak aby uzyskać dla Państwa, w zależności od oczekiwań: wymianę rzeczy na nową, bezpłatną naprawę, obniżenie ceny lub odstąpienie od umowy i zwrot pieniędzy.

5. Rozwód, separacja, unieważnienie małżeństwa. Nasze usługi w zakresie prowadzenia spraw o rozwód, o separację, jak również o unieważnienie małżeństwa zostały omówione szerzej na stronie: Prawo rodzinne.

6. Alimenty. Sprawy o alimenty, mimo że przypominają standardowe powództwa o zapłatę, rządzą się zupełnie innymi regułami, a to z uwagi na szczególne przesłanki, od których zależy wysokość alimentów i podstawa ich dochodzenia. Kwestie dotyczące alimentów zostały szerzej omówione na stronie Prawo rodzinne - alimenty.

7. Podział majątku wspólnego. Po ustaniu małżeńskiej wspólności majątkowej niejednokrotnie pojawiają się problemy i spory związane ze wzajemnymi roszczeniami do majątku wspólnego. Szerzej omówiono te kwestie na stronie: Prawo rodzinne - podział majątku.

8. Kontakty, władza rodzicielska. Władza rodzicielska obejmuje całokształt spraw dziecka, pieczę nad nim, zarząd jego majątkiem oraz jego reprezentowanie. Osobną kwestią są kontakty rodzica z dzieckiem. Nie są one zależne od władzy rodzicielskiej. Zagadnienia te bliżej omówiono na stronie: Prawo rodzinne.

9. Dziedziczenie, zachowek, testament, dział spadku. Świadczone przez nas usługi w zakresie spraw spadkowych, w tym dotyczących stwierdzenia nabycia spadku, przygotowania testamentu lub jego podważenia, o zachowek oraz o dział spadku zostały omówione na stronie: Prawo spadkowe

10. Ustalenie/zaprzeczenie ojcostwa i macierzyństwa, przysposobienie. Prawnicy Kancelarii pomagą także w sprawach dotyczących relacji rodzic-dziecko.