Sprawy karne

Kancelaria Adwokacka zapewnia wykwalifikowaną pomoc adwokatów w sprawach z dziedziny prawa karnego. Świadczą ją adwokaci Piotr Żyłka i Lucjan Jamróz, a w sprawach postępowania wykonawczego i dotyczących wypadków adwokat Radosław Jasiński.
W zakres naszych usług wchodzi: obrona w sprawach karnych i karno skarbowych, reprezentowanie pokrzywdzonych w charakterze oskarżyciela posiłkowego, przygotowywanie prywatnych aktów oskarżenia, występowanie o warunkowe zwolnienie i odbywanie kary w systemie dozoru elektronicznego.

Pojęcie sprawy karnej, którym posługujemy się na niniejszych stronach, jest używane w jego najszerszym znaczeniu. Pod pojęciem tym zawierają się m.in. następujące rodzaje spraw:
Karne - obejmujące czyny uregulowane w Kodeksie karnym, ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii oraz licznych ustawach szczególnych.
Karne skarbowe - przestępstwa i wykroczenia uregulowane w Kodeksie karnym skarbowym.
Wykroczeniowe - obejmujące czyny opisane w Kodeksie wykroczeń oraz licznych ustawach szczególnych.
Nieletnich - obejmujące odpowiedzialność osób, które z uwagi na wiek nie ponoszą odpowiedzialności karnej na gruncie Kodeksu karnego.
Wykonawcze - obejmujące: warunkowe zwolnienie z odbycia reszty kary pozbawienia wolności, odroczenie wykonania kary, przerwę w karze.
Wyroki łączne - w przypadku wielokrotnych skazań niejednokrotnie możliwe jest połączenie orzeczonych kar i uzyskanie niższej kary łącznej.
System dozoru elektronicznego (SDE)- pozwalający odbywać skazanym karę pozbawienia wolności poza zakładem karnym.

Pomoc świadczona przez adwokatów Piotra Żyłkę, Lucjana Jamroza i Radosława Jasińskiego obejmuje każdy etap postępowania karnego. Reprezentujemy naszych klientów w postępowaniu przygotowawczym, sądowym, a także po uprawomocnieniu się orzeczenia.

Postępowanie przygotowawcze. Działając jako obrońcy gwarantujemy przestrzeganie uprawnień naszych Klientów w postępowaniu przygotowawczym. W szczególności:
- wyjaśnimy wszelkie wątpliwości w zakresie kwalifikacji prawnej czynu i poinformujemy, jakie jest zagrożenie karą za zarzucane przestępstwo oraz czy okoliczności sprawy przemawiają za wymierzeniem kary w dolnym czy górnym zakresie zagrożenia ustawowego,
- weźmiemy udział w czynnościach postępowania przygotowawczego: przesłuchaniach świadków, biegłych, a przede wszystkim w czynnościach z udziałem naszego Klienta,
- ustalimy z Klientem najlepszą linię obrony, zdecydujemy czy powinien wyjaśniać, czy odmówić składania wyjaśnień, jak również czy korzystne jest dla niego dobrowolne poddanie się karze.
Bardzo ważne jest podjęcie świadomych decyzji już na etapie stawiania zarzutu popełnienia danego przestępstwa. Pierwsza Państwa relacja i przyjęta taktyka są kluczowe dla dalszych losów postępowania. Radzimy aby decyzje w tym zakresie powierzyć adwokatom naszej Kancelarii, to od nich może ostatecznie zależeć czy będziecie Państwo odbywać karę pozbawienia wolności lub mieć zakaz prowadzenia pojazdów.

Postępowanie sądowe. Występując w postępowaniu, po wniesieniu aktu oskarżenia do sądu, reprezentujemy Klientów, na terminach rozpraw i prowadzimy obronę zgodnie z opracowaną koncepcją, opartą o wiedzę i doświadczenie adwokatów w praktyce sądowej. Umiejętność zadawania pytań świadkom i analizy opinii biegłych pozwalają osiągnąć w procesie wymierne rezultaty. Niejednokrotnie Klient nie zdaje sobie sprawy z konsekwencji podejmowanych decyzji procesowych. Naszym zadaniem jest przeanalizowanie całej Państwa sytuacji, biorąc pod uwagę ewentualne wcześniejsze skazania, zawodowe wymogi o niekaralności, dolegliwości związane z orzeczeniem środków karnych.

Postępowanie odwoławcze. W przypadku gdy zgłosicie się Państwo do nas dopiero po wydaniu wyroku w pierwszej instancji ocenimy sprawę pod kątem ewentualnego wniesienia apelacji. Jeżeli ustalimy, że apelacja ma szanse powodzenia, podejmiemy się jej sporządzenia i wystąpienia na rozprawie odwoławczej.

Postępowanie wykonawcze. Jeżeli zostaliście Państwo skazani prawomocnym wyrokiem karnym i musicie odbyć orzeczoną karę pomożemy przeprowadzić postępowanie celem odroczenia jej wykonania, tak aby w sytuacjach prawem przewidzianych, ostatecznie zawiesić jej wykonanie.
W sytuacjach gdy nasz Klient odbywa już karę pozbawienia wolności pomagamy uzyskać mu przerwę w karze, jak i warunkowe przedterminowe zwolnienie z odbycia reszty kary.
W każdym z opisanych wyżej przypadków przygotujemy wniosek, zgłosimy odpowiednie dowody i powołamy istotne okoliczności - niezbędne do wykazania zasadności wniosku, będziemy obecni na posiedzeniu sądu.
Nasze działania pozwalają osiągnąć bardzo ważne dla skazanych cele, takie jak szybsze opuszczenie zakładu karnego, odbywanie kary w warunkach wolnościowych. To od fachowej pomocy prawnej zależeć będzie bezpośrednio Państwa życie po zakończeniu sprawy karnej. W szczególności to czy będzie trzeba odbyć karę, czy pozostać na wolności, a jeżeli tak to jak długo.
Nadzwyczajne środki zaskarżenia. Jeżeli zgłosicie się Państwo do nas ze sprawą już prawomocnie zakończoną ocenimy czy zachodzą przesłanki do wniesienia kasacji lub wznowienia postępowania, tak aby doprowadzić do zmiany niekorzystnego dla Klienta wyroku.