SPRAWY SPADKOWE

Śmierć osoby bliskiej lub krewnego pociąga za sobą szereg konsekwencji natury prawnej. Powierzenie nam - adwokatom prowadzenia spraw spadkowych pozwoli Państwu skupić się na rzeczach bardziej istotnych, związanych z utratą bliskiej osoby. My dopilnujemy żeby nie przeoczyć żadnych istotnych kwestii natury prawnej i zadbamy o Państwa interesy.
W sytuacji gdy planują Państwo sami sporządzić testament pomożemy tak go przygotować, aby Państwa wola została w 100% spełniona.

Podstawową kwestią jest przeprowadzenie postępowania o stwierdzenie nabycia spadku. Jest to istotne przede wszystkim w Państwa interesie. Postępowanie to przeważnie nie jest skomplikowane ani drogie. Konieczne jest przygotowanie niezbędnych dokumentów, m.in. aktów stanu cywilnego. Pomożemy Państwu w zgromadzeniu tych dokumentów oraz ustaleniu kręgu uczestników postępowania, tak aby sąd lub notariusz mogli bez zwłoki dokonać dalszych czynności. Przygotujemy dla Państwa wniosek o stwierdzenie nabycia spadku i skierujemy go do właściwego sądu.
W sytuacji gdy pojawia się spór pomiędzy spadkobiercami, przede wszystkim o to kto jest spadkobiercą, czy obowiązuje dziedziczenie ustawowe czy testamentowe, a jeżeli testamentowe to czy testament jest prawidłowo sporządzony, aż wreszcie co wchodzi w skład spadku, udział adwokata jest wręcz konieczny.
Pomimo, że nie ma terminu do przeprowadzenia postępowania o stwierdzenie nabycia spadku powinni Państwo zadbać aby zrobić to jak najszybciej. Przemawia za tym wiele okoliczności. W sytuacji gdy pozostały niespłacone długi albo gdy nie mają Państwo pewności czy takie długi wchodzą w skład spadku, tylko w ciągu 6 miesięcy od dowiedzenia się o śmierci spadkodawcy mogą Państwo odrzucić spadek lub przyjąć go z dobrodziejstwem inwentarza (długi spadkowe nie mogą wtedy przekroczyć wartości tego co się dziedziczy). W przypadku nie złożenia oświadczenia we wskazanym wyżej terminie następuje przyjęcie spadku wprost. Odpowiadają Państwo wtedy całym swoim majątkiem za wszystkie długi spadkowe. Może zdarzyć się również tak, że wierzyciel zmarłej osoby ustali dane tylko jednego spadkobiercy i złoży wniosek o stwierdzenie nabycia przez niego spadku. Może to doprowadzić do znacznych trudności, niejednokrotnie zdarzają się sytuacje, w których jedna osoba spłaca długi, druga natomiast dziedziczy aktywa. Przeprowadzenie stwierdzenia nabycia spadku z Państwa inicjatywy, jak najszybciej po śmierci bliskiej osoby jest w większości przypadków najlepszym rozwiązaniem.
W każdym przypadku gdy zaistnieje sytuacja spadkobrania zapraszamy Państwa do naszej Kancelarii, a w ramach niedrogiej porady prawnej doradzimy, jakie kroki podjąć i które rozwiązania są najkorzystniejsze w Państwa sytuacji oraz jakie konsekwencje pociągną za sobą różne działania.

Jeżeli w wyniku sporządzenia testamentu nie przypada Państwu udział w spadku możemy w toku postępowania o stwierdzenie nabycia spadku przeprowadzić czynności celem jego podważenia.
Nawet w sytuacji istnienia ważnego testamentu możemy dla Państwa uzyskać udział w spadku, reprezentujemy bowiem naszych Klientów także w sprawach o zachowek. Pamiętać należy, że zachowku może dochodzić także spadkobierca, który nic nie otrzymał w spadku ponieważ spadkodawca przed śmiercią darował wszystkie istotne składniki majątku innym osobom. Bronimy także interesów Klientów gdy inni członkowie rodziny, bezzasadnie domagają się od nich zapłaty zachowku.

Gdy zostanie już zakończone postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku i więcej niż jednej osobie przypadnie spadek pozostaje kwestia zniesienia współwłasności, czyli dział spadku. Jest on niejednokrotnie konieczny gdy pojawiają się spory w zarządzaniu i decydowaniu co do odziedziczonych rzeczy (przeważnie nieruchomości). W pozostałych przypadkach przeprowadzenie działu spadku pozwoli uniknąć powstania konfliktów pomiędzy spadkobiercami i ostatecznie unormuje kwestie własności.
Istnieją trzy sposoby zniesienia współwłasności:
- podział w naturze,
- podział przez przyznanie rzeczy jednej osobie,
- przez sprzedaż licytacyjną.
Każdy z ww. sposobów łączy się z odmiennymi wymaganiami proceduralnymi. Istotne jest przeanalizowanie wszelkich okoliczności sprawy i wybór najlepszego rozwiązania, biorąc pod uwagę ewentualne wystąpienie spłat i dopłat pieniężnych pomiędzy uczestnikami.
W postępowaniu działowym jest wiele wymogów formalnych, których niedopełnienie może skutkować niekorzystnym dla Państwa rozstrzygnięciem sprawy. Przygotujemy dla Państwa prawidłowo sformułowany wniosek, wyszczególnimy uczestników postępowania, składniki majątku, wskażemy niezbędne dokumenty, aż wreszcie sprecyzujemy roszczenia i je uzasadnimy oraz wskażemy niezbędne dowody.
W toku sprawy to my odpowiadamy za prawidłowe przesłuchanie świadków, tak aby uzyskać od nich istotne informacje. Także my odpowiadamy za kontrolę opinii biegłych co do wartości składników majątku i w przypadku nieprawidłowości zadbamy o Państwa interes wnosząc odpowiednie zastrzeżenia.

Pomożemy Państwu także w sytuacji gdy sąd wydał niekorzystne dla Państwa orzeczenie. Niezwłoczne powierzenie Kancelarii sprawy pozwoli na jej przeanalizowanie przez adwokata i zaskarżenie niekorzystnego rozstrzygnięcia.

Nasza pomoc w zakresie spraw spadkowych dotyczy także osób chcących sporządzić testament na wypadek śmierci. Doradzimy Państwu jaką wybrać konstrukcję prawną, tak aby dziedziczyły te osoby, które chcecie Państwo rzeczywiście powołać do spadku. Niefortunna konstrukcja testamentu może doprowadzić do sytuacji, w której część majątku przypadnie osobie niepożądanej. Może zdarzyć się również tak, że osoba uprawniona do zachowku szybciej uzyska realne korzyści niż ustanowiony przez Państwa w testamencie spadkobierca.
Sporządzając testament nie musicie Państwo korzystać z pomocy notariusza. Doradzimy jak samodzielnie sporządzić testament tak aby był on ważny. Wyjaśnimy jak korzystać z instytucji zapisu zwykłego, zapisu windykacyjnego, podstawienia, polecenia, a także wydziedziczenia.