PRAWO RODZINNE

Kancelaria Adwokacka świadczy szeroki zakres usług w dziedzinie prawa rodzinnego. W szczególności prowadzenie postępowań sądowych: o rozwód, o alimenty, o kontakty rodziców z dziećmi i podział majątku oraz dotyczących władzy rodzicielskiej. Z uwagi na fakt, że sprawy te dotyczą Państwa życia osobistego dokładamy najwyższej staranności, aby prowadzić je w sposób jak najmniej dotkliwy dla Klienta i na pierwszym planie zawsze stawiamy jego dobro biorąc pod uwagę długofalowe konsekwencje aktualnych decyzji.

Rozwód i separacja. Rozwód pociąga za sobą daleko idące konsekwencje. Dotyczą one życia osobistego, rodzinnego oraz majątku. Z uwagi na tak daleko idące skutki rozwiązania małżeństwa pomoc adwokata jest w tych sprawach bardzo istotna.
Gdy zgłosicie się Państwo do Konacelarii pomożemy podjąć szereg wyjątkowo istotnych decyzji i tak przygotujemy postępowanie sądowe, aby udało się zrealizować założone cele.
Ustalimy czy w ogóle zachodzą przesłanki do orzeczenia rozwodu. Czy są podstawy i czy rozsądnym jest (w okolicznościach danej sprawy) żądanie rozwodu z orzekaniem o wyłącznej winie drugiego małżonka. Pomożemy wywalczyć alimenty na rzecz dzieci w należytej wysokości. Jeżeli będą zachodzić sprzesłanki zażądamy także alimentów na Państwa rzecz od drugiego małżonka.
W ramach sprawy rozwodowej uregulujemy także kwestię kontaktów rodziców z małoletnimi dziećmi, jak i samej władzy rodzicielskiej, która może zostać ograniczona.
W toku postępowania rozwodowego, wedle Państwa życzenia i możliwości proceduralnych, dokonamy podziału majątku wspólnego, aby uniknąć konieczności prowadzenia kolejnego postępowania sądowego.
W przypadku rozwodów pomoc adwokatów Kancelarii obejmuje kompleksową analizę sytuacji Klienta i rozważenie wszelkich aspetków sprawy, nie tylko aktualnie, ale także w perspektywie następnych lat.

Alimenty. Jako obowiązkowe, regularne świadczenie, alimenty utożsamiane są przeważnie wyłącznie z płaceniem na rzecz dzieci. Zgodnie jednak z przepisami, obowiązkiem alimentacyjnym mogą być obciążeni nie tylko rodzice wobec dzieci, ale także dzieci wobec rodziców bądź dziadków oraz małżonkowie, a w szczególnych przypadkach także inne osoby spokrewnione lub spowinowacone.
Obowiązek alimentacyjny może powstać na podstawie umowy albo wyroku sądu. Sąd, ustalając wysokość alimentów, bierze pod uwagę wiele czynników, dotyczących dziecka, rodziców, ich sytuacji życiowej i majątkowej.
Pomoc adwokata w sytuacjach tego rodzaju obejmuje m.in.: ustalenie podstawy uprawnień do otrzymywania alimentów oraz osoby zobowiązanej, profesjonalne przygotowanie pozasądowego porozumienia, ugody lub pozwu, reprezentację w procesie o zasądzenie alimentów, zwracając uwagę na szczególny charakter Państwa sytuacji.
Występujemy również o uchylenie obowiązku alimentacyjnego. Zależnie od upływu czasu i zmiany sytuacji zobowiązanego i uprawnionego wystąpimy o podwyższenie lub obniżenie alimentów. Ostatecznie przeprowadzimy egzekucję zasądzonych, ale nieuiszczanych alimentów.

Kontakty, władza rodzicielska.Władza rodzicielska obejmuje przede wszystkim pieczę nad dzieckiem, zarząd jego majątkiem oraz jego reprezentowanie. Co do zasady dziecko pozostaje aż do osiągnięcia pełnoletności pod władzą obojga rodziców. Rodzice mogą jednak zostać pozbawieni władzy rodzicielskiej lub może ona zostać im ograniczona. Wszelkie ingerencje we władzę rodzicielską należą do kompetencji sądu.
Rodzice mają względem dziecka prawa i obowiązki, wykraczające poza władzę rodzicielską. Wskazać tu należy przede wszystkim na kontakty z dzieckiem. Z tej też przyczyny ograniczenie lub nawet pozbawienie rodzica władzy rodzicielskiej nie zwalnia go z obowiązku kontaktowania się z dzieckiem. Sprawy dotyczące władzy rodzicielskiej i kontaktów rozpoznawane są w postępowaniu nieprocesowym, wszczynanym na wniosek lub przez sąd z urzędu.
Każde rozstrzygnięcie dotyczące władzy rodzicielskiej pociąga za sobą poważne konsekwencje. Pomożemy Państwu w tych trudnych sytuacjach, gdy rozstrzygane są kwestie dotyczące Państwa i dzieci. Uzyskacie Państwo u nas porady prawne odnośnie sytuacji prawnej i ewentualnych konsekwencji określonych zachowań, możliwości zmian w wykonywaniu władzy rodzicielskiej.
Jeżeli planujecie Państwo wystąpić z wnioskiem o zmianę w zakresie władzy rodzicielskiej, w prawidłowy sposób, sformułujemy żądanie, złożymy wnioski dowodowe niezbędne do udowodnienia istotnych okoliczności, a w trakcie rozpraw dopilnujemy aby świadkowie zostali prawidłowo przesłuchani i skontrolujemy opinie biegłych, a w razie potrzeby sformułujemy do nich zastrzeżenia.
W sytuacji gdy postępowanie sądowe zostało wszczęte z urzędu pomożemy Państwu w zachowaniu dotychczasowych praw względem Państwa dzieci.
Konflikty pomiędzy rodzicami w zakresie kontaktowania się z dziećmi występują w różnych sytuacjach. Może być tak, że ojciec nie interesuje się dzieckiem, a matce zależy żeby utrzymywał z nim kontakt. Może wystąpić również sytuacja gdy ojcu zależy na kontaktach, a matka mu je ustrudnia lub uniemożliwia. Niejednokrotnie rodzice interesują też dzieckiem kiedy im jest wygodnie i sytuacja taka wymaga uregulowania. Pamiętać należy, że zawsze najważniejsze jest dobro dziecka, a ono obejmuje utrzymywanie więzi z obojgiem rodziców. Pozbawienie jednego z rodziców możliwości kontaktu z dzieckiem jest bardzo trudne i zależy od wystąpienia określonych prawem przesłanek. Pomożemy w każdej z omawianych sytuacji najpierw, w ramach porady prawnej, a następnie, gdy zdecydujecie się Państwo wystąpić na drogę sądową, przeprowadzimy postępowanie.

Podział majątku wspólnego. Postępowanie dotyczące podziału majątku wspólnego potrafi być bardzo zróżnicowane. Podział ten można przeprowadzić w toku postępowania rozwodowego, ale w praktyce dotyczy to wyłącznie sytuacji gdy małżonkowie są zgodni co do składników majątku i sposobu podziału. Zasadą jest, że podziału majątku po ustaniu wspólności małżeńskiej majątkowej dokonujemy w odrębnym postępowaniu. Stopień skomplikowania sprawy jest zależny przede wszystkim od rodzaju składników majątku, ich ilości, a także stanowiska współwłaścicieli. Nasza pomoc jest nieoceniona w każdym z wariantów spraw, zarówno tych pozornie prostych, jak i tych o dużym stopniu komplikacji.
Niejednokrotnie Klient decyduje się sam prowadzić postępowanie, kierując się względami oszczędnościowymi. Oszczędności te są jednak pozorne. Proszę pamiętać, że wynagrodzenie prawnika stanowi niewielki procent wartości dzielonego majątku już w sytuacji gdy do podziału jest mieszkanie lub samochód. Prowadzenie przez nas sprawy może doprowadzić do uzyskania nieporównywalnie większych korzyści materialnych przez naszego Klienta niż jego oszczędność polegająca na prowadzeniu jej we własnym zakresie. Umowa na prowadzenie sprawy może stanowić, że część wynagrodzenia zostanie uregulowana po zakończeniu sprawy, zależnie od jej rezultatu.
Gdy otrzymamy zlecenie pomożemy Państwu nie tylko dokładnie ustalić składniki majątku wspólnego (co jest sprawą niejednokrotnie skomplikowaną), ale również zgromadzić niezbędne w toku postępowania dowody. Przygotujemy także w Państwa imieniu roszczenia dotyczące rozliczenia wszelkich nakładów na majątek współny z majątków odrębnych oraz wydatków związanych z utrzymaniem składników majątku.
Bardzo istotnym aspektem postępowań działowych, jest możliwość ustalenia nierównych udziałów w majątku wspólnym. Takowy zabieg pozwala osiągnąć bardzo wymierne korzyści, jednak wymaga on wystąpienia określonych przesłanek i prawidłowo przeprowadzonego postępowania dowodowego.
Proszę pamiętać, że niejednokrotnie udział profesjonalisty w postępowaniu sądowym pozwala przekonać drugą stronę do ustępstw w zakresie roszczeń i wypracować konsensus, pozwalający oszczędzić znacznych kosztów opinii biegłych lub sprzedaży licytacynej składników majątku.
Ostatnią istotną kwestią jest to, że po prawomocnym zakończeniu postępowania o podział majątku tracicie Państwo bezpowrotnie część swoich roszczeń związanych ze wzajemnymi rozliczeniami. Dopilnujemy aby taka sytuacja nie miała miejsca i wszystkie roszczania zostały na czas zgłoszone.

Ustanowienie rozdzielności majątkowej. Niejednokrotnie zdarzeają się sytuacje, w których zachowanie jednego z małżonków, zagraża interesom finansowym drugiego, jeszcze w trakcie trwania małżeństwa. W sytuacji gdy nie ma możliwości porozumienia się w zakresie ustanowienia rozdzielności majątkowej koniecznością staje się wystąpienie na drogę postępowania sądowego.

Prowadzimy także postępowania w zakresie unieważnienia małżeństwa, ustalenia/zaprzeczenia ojcostwa i macierzyństwa oraz o przysposobienie.